54/2004. (IX. 22.) BM rendelet a közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. §-a (2) bekezdésében és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a belföldön üzemben tartott, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló külön jogszabály alapján menetíró készülékkel felszerelt,

b) az EGT-államoknak a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK rendelet és a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK rendelet hatálya alá tartozó, az EGT-államokon belül történő,

c) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodáshoz (AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás) csatlakozott, a harmadik országból vagy országba irányuló, illetve két harmadik ország közötti, valamely EGT-államon áthaladó nemzetközi,

d) az AETR Megállapodáshoz nem csatlakozott állam területén bejegyzett nemzetközi

közúti áru- és személyszállítást végző gépjárművek és személyzetének ellenőrzésére.
 

Hatósági ellenőrzés

2. § (1) A rendőrség az 1. §-ban meghatározott közúti áru- és személyszállítást végző gépjárműveket és személyzetét a közúti forgalomban önállóan vagy a közlekedési hatósággal együttműködve ellenőrzi.

(2) A közúton az ellenőrzési helyeket az úthálózat egészére kiterjedően lehetőleg úgy kell kijelölni, hogy az ellenőrzési pontokat ne lehessen elkerülni.

(3) Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű megállítása forgalmi akadályt vagy balesetveszélyes helyzetet ne teremtsen, továbbá a jármű minden irányból megközelíthető, szemrevételezhető legyen. Veszélyes árut szállító jármű ellenőrzésekor a külön jogszabályban meghatározott előírásokat is figyelembe kell venni.

(4) Az ellenőrzés során az általános előírásokon túl vizsgálni kell az 1. § a) pontjában hivatkozott külön jogszabályban, az AETR Megállapodásban, illetve a 3820/85/EGK rendeletben és a 3821/85/EGK rendeletben foglalt követelmények teljesítését. Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kell fordítani a menetíró készülékkel rögzített adatok vizsgálatára.
 

3. § (1) A közúti ellenőrzés kiterjedhet:

a) a járművek megengedett együttes össztömegére, a jármű megengedett legnagyobb sebességére, az ülőhelyek számára,

b) a gépjárművet vezető személyek azonosítására, létszámára, életkorára, a jármű vezetéséhez rendelt szakmai képesítésekre,

c) a menetíró készülék, adatrögzítő lapok, vagy a járművezetői kártya által rögzített folyamatos vezetési és pihenőidők időtartamára és a vezetési idő megszakítására,

d) indokolt esetben a megelőző hétre vonatkozó heti pihenőidő meglétére,

e) a menetíró készülék működőképességére, hitelesítése meglétének ellenőrzésére, továbbá adatrögzítő lapjainak megfelelőségére,

f) amennyiben indokolt a 3820/85/EGK rendelet 14. Cikk (5) bekezdése által meghatározott dokumentumok meglétének a megállapítására,

g) napi vezetési idők, szünetek és napi pihenőidők, valamint szabálytalanságok egyértelmű jelei esetén a megelőző napokra vonatkozó, a járműben a 3821/85/EGK rendelet 15. Cikke (7) bekezdésének megfelelően megtalálható adatrögzítő lapok, illetve ugyanerre az időszakra vonatkozóan az IB. mellékletének megfelelő járművezetői kártyán, illetve menetíró készülék memóriájában tárolt adatokra,

h) indokolt esetben a menetíró készülék által a jármű megelőző, legfeljebb 24 órányi használatára vonatkozóan rögzített, a jármű által elért pillanatnyi sebességértékek megállapítására,

i) az AETR Megállapodásban, illetve a 3820/85/EGK rendeletben meghatározott különleges szállítási feltételek meglétére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzések közül az AETR Megállapodásban foglaltakat az ahhoz csatlakozott szerződő félnek az EGT-államban vagy a harmadik ország egyikében bejegyzett járművel történő szállítás esetében a teljes útra, az AETR Megállapodásban nem szerződő fél esetében az EGT-államokon belül megtett útra vonatkozóan kell alkalmazni.
 

4. § (1) A közúti ellenőrzés során a rendőr jogosult a gépjármű vezetőfülkéjébe, utasterébe belépni, ott az ellenőrzés céljának megfelelő vizsgálatot elvégezni.

(2) A gépjárművezető az ellenőrzés során köteles a gépjárműbe beépített menetíró készülék, és annak rendeltetésszerű használatát szolgáló egyéb eszközök (különösen a vezetékek, zárjelek, biztosítékok, csatlakozók, beépítési és hitelesítési címkék, a készülék rögzítése, átalakítók), továbbá az adatrögzítő lapok és a járművezetői kártya vizsgálatát az ellenőrzést végző rendőr számára lehetővé tenni 
 

5. § (1) A menetíró készülékből kiemelt, az aktuális napra vonatkozó adatrögzítő lapot a hátoldalán a rendszeresített „AETR Control Hungary” bélyegzőlenyomatával és az ellenőrzést végző kézjegyével el kell látni, valamint fel kell tüntetni az ellenőrzés pontos időpontját (év, hó, nap, óra, perc).

(2) Az ellenőrzésre vonatkozó adatokat úgy kell az adatrögzítő lapon rögzíteni, hogy az előlapon lévő adatok ne sérüljenek meg.
 

6. § (1) Amennyiben szabálysértési eljárás kezdeményezése érdekében az adatrögzítő lap helyszíni elvételére kerül sor, arról átvételi elismervényt kell adni.

(2) Az elismervény tartalmi elemei:

a) elvétel helye (település és a közterület megnevezése, vagy az útvonal száma és szelvénye),

b) elvétel ideje (év, hó, nap, óra, perc),

c) a gépjárművezető neve (születési családi és utónév),

d) gépjárművezető tevékenysége (kezdete, megszakítások, pihenő idő, vezetési és egyéb tevékenységi idő),

e) a gépjárművel megtett távolság az adatrögzítő lap alapján,

f) a gépjármű forgalmi rendszáma,

g) a gépjármű távolságmérő berendezésének ellenőrzéskori állása,

h) a gépjármű elindulásának megfelelő „km” állás,

i) az elvétel oka,

j) az ellenőrző hatóság tagjának „AETR Control Hungary” bélyegzőlenyomata és aláírása.

(3) A menetíró készülék, illetve annak rendeltetésszerű működését befolyásoló eszközök szabálytalan működésére utaló körülmények esetén – a szabálysértési eljárás kezdeményezése érdekében – azokról fénykép- vagy videófelvételt kell készíteni. Az eljárásra a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezése az irányadó.
 

7. § (1) Az 1. §-ban megjelölt jogszabályokban meghatározott vezetési és pihenőidőre vonatkozó előírások megsértése esetén külön jogszabály alapján pihenőidő letöltése rendelhető el, melynek betartása kikényszeríthető.

(2) A napi pihenőidő elégtelensége miatt a kényszervárakoztatás mértéke minimum 8 óra, maximum 11 óra lehet.

(3) Heti pihenőidő hiánya esetén 24 óra pihenőidő írható elő, illetve kényszeríthető ki.

(4) Megszakítás elégtelensége miatt minimum 15 perc, maximum 45 perc kényszervárakoztatás rendelhető el.

(5) Kényszervárakoztatás elrendelésekor a gépjármű és a rakománya őrzéséért a várakoztatást elrendelő hatóságot felelősség nem terheli.
 

8. § (1) A várakozás kikényszerítése érdekében a gépjármű és/vagy a rakomány okmányai a várakozás időtartamáig visszatarthatók.

(2) Az okmányok átvételéről elismervényt kell kiállítani. Biztosítani kell, hogy a gépkocsivezető a visszatartott okmányt a kényszervárakoztatás elteltével haladéktalanul átvehesse.

(3) A gépjármű okmányainak a pihenőidő letöltésének biztosítása érdekében történő visszatartása nem minősül a külön jogszabályban meghatározott helyszíni elvételnek.
 

Ellenőrzés feltételei

9. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megjelölt szabályok betartásának ellenőrzését az erre a feladatra felkészített, eredményes elméleti és gyakorlati vizsgát tett rendőr végezheti.

(2) A rendőrség által önállóan végzett közúti ellenőrzés során rendelkezésre kell állni a kézi vagy számítógépes kiértékelő eszköznek, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által nyilvántartott, országosan egységesített és sorszámozott „AETR Control Hungary” bélyegzőnek.

(3) A rendőrségnek az ellenőrzések egységes lefolytatásához rendelkeznie kell:

a) az ellenőrzés tárgyát képező tételek jegyzékével (ellenőrzési lista),

b) a közúti fuvarozásban használatos legfontosabb kifejezéseket tartalmazó, az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által összeállított és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által az ellenőrzést végzők részére eljuttatott szótárra, amely tartalmazza a szállítási műveleteknél rendszerint használt kifejezéseket és azok magyar nyelvű megfelelőjét.

(4) A (2) bekezdésében meghatározott eszközök hiányában az ellenőrzés nem végezhető el.
 

10. § A digitális rendszerű menetíró készülékkel felszerelt gépjárművek és személyzetének ellenőrzéséhez az „ellenőri kártyát” a közlekedési hatóságon keresztül kell igényelni. Nyilvántartása megegyezik az „AETR Control Hungary” bélyegző esetén alkalmazottal.

11. § (1) A rendőrség a 3820/85/EGK rendelet 17. Cikk (3) bekezdése és a 3821/85/EGK rendelet 19. Cikk (3) bekezdése által hozzáférhetővé tett információkat a tagállamok illetékes hatóságai részére – 12 havonta, illetőleg a tagállam külön kérésére – a Nemzeti Közlekedési Hatóság útján küldi meg, a melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával.

(2) A rendőrség a 3820/85/EGK rendelet 16. Cikkében meghatározott Bizottsági jelentés összeállításához szükséges információkat a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kétévenként megküldi a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott információszolgáltatás tartalmi elemei:

a) Beszámolási időszak (3820/85/EGK rendelet 16. Cikk) .........-tól ...........-ig.

b) Az ellenőrzések minimális számának kiszámítása (88/599/EGK irányelv 2. Cikk):

ba) a beszámolási időszak alatt az egy járművezetőre eső munkanapok száma,

bb) a 3820/85/EGK rendelet hatálya alá tartozó összes jármű száma,

bc) az összes munkanap száma [ba)xbb)],

bd) ellenőrzések minimális száma [a bc) 1%-a].

c) Ellenőrzések

1. A közúti ellenőrzésének száma (EGK, nemzeti, más tagállamokból, harmadik országok)

ca) személyszállító,

cb) áruszállító,

cc) saját számlára szállító,

cd) bér vagy díj ellenében szállító

vállalkozások esetén.

2. A közúti ellenőrzéssel vizsgált munkanapok száma (EGK, nemzeti, más tagállamokból, harmadik országok)

ca) személyszállító,

cb) áruszállító,

cc) saját számlára szállító,

cd) bér vagy díj ellenében szállító

vállalkozások esetén.

d) Szabálytalanságok – a feljegyzett szabálytalanságok száma (3820/85/EGK rendelet) (*táblázatok: 1. az EK HL-t) szabályozó – adminisztratív – egyéb. (Utasok, áruk – belföldiek, EGK, harmadik országból).

e) A kivetett (vagy kivethető) büntetések, megtett intézkedések:

ea) büntetések mértéke,

eb) változások – a legutóbbi változások dátumai – jogszabályra történő hivatkozások.

f) Eredmények és hozzáfűzött észrevételek, megjegyzések, beleértve a kérdéses területen tapasztalható bármilyen fejlődést.

g) A jelentés elkészítéséért felelős személy azonosító adatai, a jelentés kelte és a jelentést készítő aláírása:

ga) születési családi név,

gb) születési utónév,

gc) beosztás,

gd) hivatali (közigazgatási) cím,

ge) telefonszám,

gf) keltezés (dátum),

gg) aláírás.

(4) Az ellenőrzést végző rendőri szervek az ellenőrzésekről az (1) bekezdés alapján készített nyilvántartást évente a tárgyévet követő év február 20. napjáig – a melléklet szerinti formanyomtatványon vagy elektronikus úton – felterjesztik az ORFK Rendészeti Főigazgatóságra.

(5) Az egyes rendőri szervek által végzett ellenőrzésekről készített összesített nyilvántartást az ORFK Rendészeti Főigazgatósága a tárgyévet követő év március 1. napjáig a melléklet szerinti formanyomtatványon megküldi a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott adatokat az egyes rendőri szervek a vizsgált kétéves időszak lejártát követő június 30-áig terjesztik fel az ORFK Rendészeti Főigazgatóságra, amely azt összesítve 30 napon belül küldi meg a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak.

(7) Az AETR Megállapodás 12. Cikkében meghatározott összesített nyilvántartás adattartalmára és továbbítására a külön jogszabály rendelkezéseit a (4) és (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
 

11/A. § E rendelet alkalmazásában:

a) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

b) harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § Ez a rendelet a következő közősségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a Tanács 3820/85/EGK rendelete (1985. december 20.) a közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról;

b) a Tanács 3821/85/EGK rendelet (1985. december 20.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről;

valamint a közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK rendelet és a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó egységes ellenőrzési eljárásról szóló 1988. november 23-i 88/599/EGK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

Módisítva 2011.05.06.