581/2010/EU Rendelet

A BIZOTTSÁG 581/2010/EU RENDELETE

a vonatkozó adatoknak a járműegységekről és a járművezetői kártyákról történő letöltésére irányadó maximális időtartamok meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (5) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1) A járműegység által és a járművezetői kártyán rögzített adatok rendszeres letöltése elengedhetetlen annak hatékony ellenőrzéséhez, hogy a járművezető, illetve a vállalkozás betartja-e az 561/2006/EK rendeletnek a vezetési időkre és a pihenőidőkre vonatkozó rendelkezéseit.

(2) Annak a maximális időtartamnak a meghatározása révén, amelyen belül a vonatkozó adatokat le kell tölteni a járműegységről vagy a járművezetői kártyáról, a közúti szállítással foglalkozó vállalkozások működési feltételei még harmonizáltabbá válnak Unió-szerte.

(3) Az adatok letöltésére vonatkozó maximális időtartamok meghatározása céljából csak azokat a napokat indokolt számításba venni, amelyeken volt rögzítésre kerülő tevékenység.

(4) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) vonatkozik a személyes adatok ezen rendelet alapján történő feldolgozására.

(5) A vállalkozásokra nehezedő adminisztratív teher csökkentése érdekében helyénvaló meghatározni a letöltendő vonatkozó adatok körét.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 3821/85/EGK tanácsi rendelet (3) 18. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet meghatározza azokat a maximális időtartamokat, amelyeken belül a vonatkozó adatokat az 561/2006/EK rendelet 10. cikke (5) bekezdése a) pontjának i. alpontja alkalmazásában le kell tölteni a járműegységről és a járművezetői kártyáról.

(2) E rendelet alkalmazásában „vonatkozó adat” a részletes sebességadatok kivételével minden olyan adat, amelyet digitális menetíró készülék rögzített.

(3) A maximális időtartam, amelyen belül a vonatkozó adatokat le kell tölteni, nem haladhatja meg:
a) a 90 napot a járműegységen tárolt adatok esetében;
b) a 28 napot a járművezetői kártyán tárolt adatok esetében.

(4) A vonatkozó adatokat oly módon kell letölteni, hogy ne történjék adatvesztés.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet a kihirdetését követő kilencvenedik naptól kell alkalmazni.

Ez a rendelet a szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt:  Brüsszelben, 2010. július 1-jén.